Menu Zamknij

Regulamin sprzedaży

 1.  W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
  1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
  2. Klient – konsument nabywający Towary ;
  3. PROJEKTANT – LaborTech Polska Marceli Fuczek ul. Chemików 1B/516 Oświęcim NIP 5492177326 REGON 122768821 Dane kontaktowe dostępne są na stronie WWW
  4. Regulamin – niniejszy regulamin;
  5. Towary – wyroby oferowane do sprzedaży przez PROJEKTANTA;
  6. Strona WWW – www.dominikafuczek.pl
  7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z PROJEKTANTEM, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów, którzy wyrażają chęć zakupu produktów oferowanych przez PROJEKTANTA – określa zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient uzyskuje nieograniczony dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
  2. Informacje o produktach na stronie www.dominikafuczek.pl, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., oraz zgodnie z warunkami Regulaminu.
  3. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Jeżeli informacje przedstawione stronie WWW są niewystarczające to na  życzenie Klienta mogą zostać one uzupełnione o ile nie stanowią tejemnicy firmy.
  4. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą ich prezentacji. PROJEKTANT dokłada wszelkich starań, aby przezentacje Towarów odzwierciedlały ich stan rzeczywisty, jednakże wyjątkowość zastosowanych materiałów może powodować, iż w odmiennych warunkach pogodowych i różnym stopniu nasłonecznienia Towary mogą inaczej się prezentować. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych Towarów tworzone są na podstawie informacji od producentów i mogą zawierać drobne pomyłki.
 3. Zasady zawierania Umowy sprzedaży
  1. PROJEKTANT umożliwia nabywanie oferowanych Towarów.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PROJETANTEM.
  3. Rozpoczęcia procesu zakupowego oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży
  1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie mailowe na adres podany na stronie WWW.
  2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia poprzez adres mailowy podany na stronie WWW. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  3. Przed/PO złożeniem/u zamówienia należy skontaktować się z PROJEKTANTEM w celu ustalenia dostępności i rezerwacji Towaru. Zamówienia na towary niedostępne będą anulowane.
  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowanie dowodu zakupu.
  5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on potwierdzenie dostępności Towaru oraz dane do wpłaty należności. Po zaksięgowaniu wpłaty Towar zostanie wysłany kurierem lub udostępniony do odbioru osobistego.
  6. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
  8. PROJEKTANT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy płatność za zamówienie nie została uiszczona do 3 dni roboczych lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
 5. Dostawa i odbiór
  1. Towar wysyłany jest wyłącznie kurierem firmy DHL na nasz koszt. Darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wysyłka poza granice wymaga dodatkowych uzgodnień oraz będzie wiązała się z dodatkowym kosztem dla Klienta.
 6. Sprzedaż, ceny i metody płatności
  1. Cena danego Towaru podawana jest na stronie WWW. Podano ceny brutto w polskich złotych (zł) i zawierają podatek VAT 23%. Cena nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia. Istnieje możliwość sprzedaży Towaru w walcie Euro (€).
 7. Gwarancja, reklamacje i zwroty
  1. Wszystkie Towary oferowane na stronie są unikatowe i niepowtarzalne, wykonywane ręcznie. Towary w większości wykonywane są w pojedyńczym egzemplarzu i ich wymiary nie mogą zostać zmienione.
  2. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
  3. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. PROJEKTANT dokłada wszelkich starań, aby przezentacje Towarów odzwierciedlały ich stan rzeczywisty, jednakże wyjątkowość zastosowanych materiałów może powodować, iż w odmiennych warunkach pogodowych i różnym stopniu nasłonecznienia Towary mogą inaczej się prezentować.
  4. PROJEKTANT jako sprzedawca zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 k.c. za wady Towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  5. Każda rzecz kupiona u PROJEKTANTA może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z opisem. Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad o ile dostępne są kolejne egzemplarze tego modelu albo jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna lub wynikła z powodu jego nienależytego działania lub zaniedbania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PROJEKTANTA przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku uznania reklamacji, PROJEKTANT wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. brak Towaru), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru lub obniży cenę.
  6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)
  7. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży(za pomocą udostępnionego Klientowi na jego wniosek formularza), co PROJEKTANT potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia oświadczenia w formie pisemnej, i wysłanie Towaru na adres PROJEKTANTA w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia (Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez PROJEKTANTA. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  8. PROJEKTANT ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadku zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.
  9. PROJEKTANT nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem. Klient pokrywa koszty zwrotu Towaru
 8. Newsletter
  1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez PROJEKTANTA treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail i potwierdzenie rejestracji.
  3. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail lub na wniosek wysłany na adres znajdujący się na stronie WWW.
  4. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej jest bezpłatne.
 9. Pozostałe
  1. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówień są przetwarzane przez PROJEKTANTA wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na realizację procesu zakupowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
  3. Umowa sprzedaży Towarów realizowana jest wyłącznie zgodnie z polskim prawem.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie.
  5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
  6. PROJEKTANT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie WWW. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.
  7. PROJEKTANT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych.
  8. PROJEKTANT zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. PROJEKTANT nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane przez czynniki zewnętrzne np. awarię sieci Internet.
  9. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu strony WWW prosimy o sygnalizowanie mailowo, telefonicznie.
  10. PROJEKTANT informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty prezentowane na stronie WWW są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, stanowiące jego własność lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie WWW bez pisemnej zgody.